Pravidelné kontroly

Lehoty určuje § 19, 20 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.401/2007 Z.z..

Kúpa nového zariadenia

Po vložkovaní pri spustení nového spotrebiča vydáva revízny technik-kominár doklad o preskúšaní komína.

REVÍZIE KOMÍNOV A VYKUROVACÍCH TELIES

Ako často čistiť komín a ako sa starať o komín nám udávajú § 19, 20 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.401/2007 Z.z.

Lehoty čistenia komína, dymovodu a palivového spotrebiča a vykonávania ich kontrol

§ 19 Čistenie, kontrola a preskúšanie komína
  (1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva
 • osúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
 • kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
 • vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
 • kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.
  (2) Preskúšanie komína sa vykonáva
 • skúškou plynotesnosti25) konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
 • posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
 • kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
 • Na vykonávanie prác podľa odsekov 1 a 2 musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

§ 20 Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

  a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
 • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
  b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
 • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Kto môže vykonávať čistenie komínov?


Čistenie a kontrola komínov môžu vykonávať iba certifikovaný komináry. Čistenie komínov je technologický postup, pri ktorom sa odstraňujú všetky nečistoty z celej palivovej cesty. Po skončení prác sa vystavuje "Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo o vykonaní preskúšania komína", v ktorom sú zapísané všetky nedostatky, ktoré boli zistené.


Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:

Zákon upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch. Tento zákon ďalej upravuje povinnosti obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi, požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi a sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.

•Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.

•Povinnosti fyzických osôb.


§ 4 Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb:

m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov. Vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín. zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný, alebo etážový zdroj tepla. Zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína: technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov. elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovanie a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 59 Pokuty právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe:

(1) Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 298 EUR právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že
r) nezabezpečí odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla alebo pred zmenou druhu paliva: nezabezpečí v objektoch a v priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie a kontrolou komínov osobou s odbornou spôsobilosťou.

§ 61 Priestupky:

(1) Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť
a) pokarhanie
b) pokutu podľa odsekov 2 až 4

§ 14 Povinnosti fyzických osôb:

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobu s odbornou spôsobilosťou

i) zabezpečiť odborné preskúšanie kmínov pred pripojením spotrebiča na komín. zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný, alebo etážový zdroj tepla. pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína.


§ 61 Priestupky:

(1) Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť
a) pokarhanie
b) pokutu podľa odsekov 2 až 4
(2) Pokarhanie, alebo pokutu do 99 EUR možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany prd požiarmi tým, že
f) poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov.
g) nezabezpečí kontrolu a odborné preskúšanie komínov.